Ontbering
Schouw Santvoort: ‘De bloedzuigers waren zoo talrijk, dat wij ten laatste zelfs de moeite niet meer deden ze te verwijderen; een enkele maal, toen hun getal al te groot werd, trok ik van mijn been een kluit van ongeveer een vijf-en-twintigtal dezer diertjes, die zich allen op één plek verzameld hadden. Toen ik mij des avonds, na aankomst te Soeji, in de rivier ging baden, bleek het, dat er geen opening in mijn kleederen was, waar zij zich geen toegang hadden weten te verschaffen. En als ware deze plaag nog niet voldoende om ons te kwellen, vele doornige struiken, die onze kleederen openscheurden en de huid schramden, maakten den marsch nog pijnlijker, zoodat, toen wij het bosch verlieten, mijn geheele gezelschap er uitzag alsof het van een bloedig gevecht terugkeerde.’

Oderwijs

Op expeditie!
Midden-Sumatra
Noord-Amerika
Suriname
Centraal Nieuw-Guinea
Praktische Opdracht

Informatie voor docenten
Lesmateriaal

Onderwijs

Midden-Sumatra
Bekijk eerst de teksten, foto’s en kaarten bij de beschrijving van deze expeditie. Zoek daarna het antwoord op de volgende vragen.

 1. Wat was het doel van deze expeditie?

 2. Hoe reisde het expeditieteam? Noem twee manieren van vervoer.

 3. Lees Ontberingen Het is een stukje tekst uit het dagboek van de expeditieleider Schouw Santvoort.
  a. Over welke ‘ontberingen’ schrijft Schouw Santvoort?
  b. Noem nog twee moeilijkheden waar het team van Schouw Santvoort mee te maken had in de wildernis van Midden-Sumatra. Zoek hiervoor in het onderdeel Dagboek.

 4. Noem drie gewassen die in Midden-Sumatra werden geteeld rond 1877.

 5. Welke grondstof werd al jaren door de Sumatranen gedolven? Het is een grondstof die belangrijk was voor hun economie.

 6. a. In 1877, als de expeditie van start gaat, is een deel van Midden-Sumatra onder Nederlands bewind gebracht, maar een ander deel nog niet. Wie verzet zich tegen de komst van de Nederlanders?
  b. Waarom denk je dat een deel van de bewoners van Midden-Sumatra zich verzetten tegen de komst van de Nederlanders?
  .

 
 
.