Ten Kate: ‘Den 6den maart, tegen ure ’s morgens, zeiden we San Jose vaarwel, ten einde ons dwars door de sierra naar Todos Santos, aan de westkust te begeven. Onder het vallen van een zachten regen ging het voorwaarts, eerst door het dal, dan in de bergen. D. Juan als altijd zwijgend vooruit, dan Belding op zijn hoge wit paard, met het geweer op schouder en onder het fluiten van een wals van Strauss; vervolgens ikzelf op een kleinen mustang, en Valentin, vuil en haveloos als immer, die met den pakezel den trein sluit.’
Ten Kate wilde in de eerste plaats onderzoek doen naar de kenmerken van het lichaam van de indianen. Hij hoopte zo achter hun afstamming en verwantschap te komen. Hiervoor vond hij waarnemingen van hun cultuur, taal, bevolkingsgroei, zeden en gewoonten noodzakelijk.
Ten Kate: ’De vrouw van Don Juan kende een weinig Pagago en wist het, na lang praten, zoover te brengen, dat de oude Luz mij wilde toestaan een omtrek van haar hand en voet te nemen. Voor het blinkende instrument waar mede ik haar hoofd wilde meten, toonde ze een soort van angst, en zij was niet te bewegen haar hoofddoek af te doen. Dienzelfden middag bij den maaltijd kon ik mijn kennis verrijken doordat ik na veel moeite de hoofden van twee schuchtige jonge meisjes mat, en eenige andere waarnemingen kon doen. Toen ik gereed was, staarden ze mij met een soort van schuwe verwondering aan en barstten ten slotte in een zenuwachtig lachen uit.’
Ten Kate: ‘De ‘beschaving’ die reeds heeft postgevat op enkele punten langs den stillen stroom, zal zich uitbreiden; met den spoorweg zullen er drommen komen van gelukzoekers, beginselloos en tuk op gewin, die zich zullen nederzetten op hun beste landerijen en die hun bergen zullen doorwroeten naar goud. …Er zal meer ziekte komen en kommer; de dood zal sneller rondmaaien dan voorheen; tweedracht, leugen, winzucht, bedrog zullen heersen onder dat volk, dat uit elkaar zal gaan, en zich eindelijk na verloop van tijd zal oplossen in den troebelen stroom van ‘beschaving’.’

Onderwijs

Lesmateriaal
Op expeditie!
Midden- Sumatra
Noord-Amerika
Suriname
Centraal Nieuw-Guinea
Praktische Opdracht

Informatie voor docenten

Onderwijs

Noord-Amerika
Gebruik bij de volgende vragen de teksten, foto’s, voorwerpen en kaarten op de site.

 1. Waarom noemde men Noord-Amerika ‘De nieuwe wereld’?

 2. Als antropoloog onderzoek je de culuur en de bewoners zelf van een gebied. Wat wilde Ten Kate graag onderzoeken?
 3. Noem zes indianenstammen die Ten Kate bezocht heeft.

 4. Lees tekst en bekijk de kaart van Noord-Amerika met de reisroute van Ten Kate. Tekst 2 is een stukje tekst uit het dagboek van Ten Kate.
  a. Hoe reisde Ten Kate door Noord-Amerika?
  b. Hoeveel kilometer heeft hij ongeveer afgelegd in Amerika?

 5. Zoek de foto op van Buckskin Charly en lees de tekst die erbij staat. Lees ook tekst.
  a. Wat valt volgens Ten Kate onder antropologisch onderzoek?
  b. Wat vinden de indianen zelf van dit onderzoek volgens de verslagen van Ten Kate?

 6. a. Is het contact van Ten Kate met de indianen vriendschappelijk? Geef twee voorbeelden uit de tekst op deze site.
  Lees tekst.
  b. Leg in je eigen woorden uit wat Ten Kate bedoelt met zijn dagboektekst.
  .

 
 
.